Ana Sayfaya Dön

ARÇELİK OLİZ SADAKAT PROGRAMI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Arçelik A.Ş. (“Arçelik” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Arçelik A.Ş., Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Oliz markaları altında faaliyet göstermektedir.

Arçelik müşterisi olmanız halinde ayrıca Arçelik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni’ ni aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeplerle İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz Oliz mobil uygulaması ve sadakat programı(“Oliz”) kapsamında

Oliz’ e katılımınızın sağlanması, Oliz profilinizin oluşturulması ve hesabınızın işletilmesi, kullanıcı sözleşmesinde taahhüt edilen hususların yerine getirilmesi, yorum, değerlendirme ve paylaşımlarınızın sağlanması, hak kazanılan avantajlar, indirim ve diğer menfaatleri kullanabilmeniz, telefon numaranıza kayıtlı ürünleri beyanınız üzerine görebilme, bu ürünler için satış sonrası ürün ve hizmetlerden yararlanma ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması, bu kapsamda sizlere bilgi verilmesi, ek menfaatlerin süresi dolacak ise hatırlatma yapılması amaçları ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak,

Müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iletişim kanallarının yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Oliz platformunun güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve bilgilerinizin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması amaçları ile kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

Açık rıza vermeniz halinde ise kimlik, iletişim, konum, müşteri işlem, pazarlama ve finans verileriniz; kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, referans ile hediyeler sağlanması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, lokasyon, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi amaçları ile ilgili açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda hizmet almakta olduğumuz tedarikçilerimize, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde ad, soyad, telefon numarası, doğum tarihi, e-mail adresi, konum bilgisi, kampanyalara katılım bilginiz ve cihazlarınız ile ilgili yapmış olduğunuz işlemler pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi amacı ile yurt dışında mukim olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş., SosyoPlus Bilgi Bil.Tekn.Dan.Hizm.Tic.A.Ş., Salesforce Inc., SAP AG. ,Usabilla B.V .,AgilOne Inc., Hotjar Ltd., Okta Inc., Adjust GmbH., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Poltio Inc., Amazon Data Services Ireland Ltd., Amazon Web Services, Inc., Cloudflare, Inc, Twilio Inc., AMD Telecom ve Sinch UK Ltd., Microsoft Ireland Operations LTD. ve Uxcam Inc.’e açık rızanıza dayalı olarak aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda Oliz mobil uygulaması ve internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya, telefon, şirket içi sistemlerden ve fiziki ortamda bayi ve yetkili servis kanalıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.arcelik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi den ulaşabileceğiniz Arçelik İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.